מרחבי עבודה להשכרה | קליניקות | משרדים | חדרי סדנאות | חדרי ישיבות

הסכם מנויים

הגדרות:

 • "אנו", "החברה", ו/או " Members" – משמעו הספק.
 • "מקבל השירות", "המזמין" – מזמין השירות החתום על הסכם זה.
 • "חלל העבודה" ו/או "החדר" – החדר אשר הוזמן לעבודה.
 • "הסכם" – הסכם מנויים זה.
 1. הטבות למקבל השירות
  • השירותים בכפוף לתנאי הסכם זה, אותם נספק לכל מנוי הינם כדלקמן: (להלן: השירותים).
 • כניסה לחלל העבודה ע"פ האופציות המופיעות באתר החברה.
 • אחזקה שוטפת של חלל העבודה.
 • ריהוט חלל העבודה הקיים בכל חדר.
 • גישה ושימוש בחיבור האינטרנט המשותף.
 • שימוש במדפסות/ מכונות צילום/סורקים (בעלות נוספת).
 • שירותי מטבח באופן עצמאי.
 • שירותי ניקיון.
 • שעות/ ימי עסקים. "שעות העסקים הרגילות" הן, ככלל, מ- 08:00 עד 20:00, למעט ערבי חג וימי שישי שבהן שעות הפעילות הן 08:00 עד 14:00

 "ימי העסקים הרגילים" הם כל ימי השבוע, למעט חגים.

 • זכויות שמורות. אנו רשאים להיכנס לחללי העבודה, ללא התראה מוקדמת, לצרכיי תחזוקה, בטיחות, או במקרי חירום או לכל מטרה אחרת. במהלך כניסתנו למקום אנו רשאים להזיז, באופן זמני, ריהוט הנמצא בחלל העבודה.
 1. דמי מנוי ועניינים כספיים
  • החל מתאריך תחילת המנוי, אנו נקבל את התשלום בגין דמי המנוי שלכם ותשלומים אחרים, מראש. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי/העברה בנקאית.
  • אמצעי תשלום. את כל התשלומים הנזכרים בהסכם זה ניתן לשלם אך ורק בכרטיס אשראי או במזומן ו/או העברה בנקאית. התשלום יבוצע מראש. אם תבחרו לשלם בכרטיס אשראי, עליכם להודיע לנו מידית על כל שינוי בכרטיס ולעדכן אותנו בפרטיו החדשים לפני שפג תוקפו.
  • זכויות סיום. אנו רשאים להפסיק לספק או לעכב שירותים תחת הסכם זה או לסיים הסכם זה בכל מקרה של: (1) במידה ואינכם עומדים בתנאי מתנאי הסכם זה, או (2) אי תשלום או פיגור בתשלום בהתאם להסכם (3) או נגרם נזק משימוש בלתי סביר לחלל העבודה.
 1. תקופת ההסכם
  • אין אפשרות לבטל כרטיסיה ו/או ססיה ו/או לקבל החזר כספי עבורן, ו/או להמיר אותן ו/או להעביר שעות לצד ג'. כרטיסיה שלא נעשה בה שימוש במשך שנה ברציפות, תתבטל ולא ניתן יהיה עוד להשתמש בשעות שבה או לקבל עבורן החזר כספי כלשהו.
  • חרף האמור, ככל שהכרטיסייה שרכשת מוגבלת לשימוש למשך זמן נקוב מיום הרכישה, לא יחול הכלל הקובע לכרטיסיה תוקף של שנה משימוש אחרון. לפיכך שעות שלא מימשת עד מועד פקיעת התוקף של הכרטיסייה תתבטלנה במועד פקיעת התוקף ולא ניתן יהיה עוד להשתמש בהן ו/או לקבל עבורן החזר כספי כלשהו.
  • פינוי חפצים עם סיום. בסיום השימוש עליכם לפנות את כל חפציכם מחלל העבודה. בפרק זמן סביר לאחר מסירת הודעה מטעמנו, נהיה רשאים לפנות כל חפץ שנותר בחלל העבודה לאחר סיום ההסכם, מבלי שנהיה מחויבים באחסנת החפצים, והרי אתם מוותרים בזאת על כל תביעה או דרישה בנוגע לחפצים או לטיפול בהם על ידנו כאמור. אתם תידרשו לכסות כל הוצאה בקשר עם פינוי החפצים כאמור.
  • זכויות החברה ביחסיה עם מקבל השירות. במקרים חריגים החברה רשאית להחליף לך חדר, לחדר דומה בהתאם לצרכיה עד סמוך למועד תחילת הטיפול.
  • במקרה שגרמת נזקים בין בעצמך או נגרמו על ידי לקוחותייך במן הטיפול מרגע ההגעה ועד עזיבת החדר החברה תהיה רשאית לחייב אותך בגין הנזקים .
  • זכויות מקבל הרשות. שימוש בחדר הנבחר שמפעילה החברה ובשטחי הציבור הנלווים אליו. ביטול הזמנת חדר עד 24 שעות לפני מועד השימוש לא יגרור תשלום בגין השימוש ויעשה מול החברה בכתב וכפוף לקבלת אישור. ביטול שיתבצע לאחר מכן מכל סיבה שהיא יחויב בדמי שימוש מלאים. מעבר לזכות השימוש, אין ולא יהיה למקבל השירות זכויות נוספות כלשהן, לרבות זכויות לדיירות מוגנת על פי כל חוק דין.
  • חובות מקבל השירות. להקפיד על כללי הבית של החברה ביחס לעבודה במתחם. מקבל הרשות אחראי על כל הפרעה, נזק או קלקול שהתרחש בחדר או במרחב הציבורי ונגרם על ידי לקוחותיו והוא מתחייב לדווח לחברה על כל אירוע כאמור מיד בהזדמנות הראשונה לאחר שקרה. מקבל הרשות ישתמש בהתאם לחוק, למטרה לשמה ניתנה הרשות ובשעות השימוש המקובלות שהחברה תגדיר.
  • הפסקת השימוש. החברה מצידה תהיה רשאית להפסיק את הרשאת השימוש שלך מכל סיבה שהיא בהודעה מוקדמת בכתב לרבות באי-מייל, שתימסר לך לכל הפחות 7 ימים לפני מועד הפסקת השימוש. ככל שהסיבה להודעת הפסקת השימוש מטעם החברה הינה בשל הפרה חמורה של הסכם השימוש על ידי מקבל הרשות, הגורמת להפרעה מהותית ו/או שיבוש עבודתם התקינה של החברה ו/או משתמשים אחרים, אזי תוכל החברה להודיע למקבל הרשות על הפסקת שימוש מידית, שתיכנס לתוקפה מיד עם משלוח ההודעה למקבל הרשות הכל אמצעי שהוא לרבות באמצעות המייל או הודעת וואטסאפ. למעט במקרה של הפרה חמורה מצידו של מקבל הרשות, בכל מקרה אחר בו נתנה החברה הודעה ביוזמתה למקבל רשות על הפסקת עבודתו, תשיב החברה לבעל הרשות את יתרת הסכומים ששולמו על ידו מראש בקיזוז סכומים המגיעים לה מהמשתמש בהתאם לקבוע בהסכם זה.

 1. כללים כלליים
  • החדר יפונה ויימסר, 5 דקות לפי תם השעה העגולה. בעת הפינוי: דלת פתוחה לרווחה, חדר מסודר, מפונה ופנוי, אורות ומזגן כבויים.
  • בפחים בחדרים אין לזרוק דבר למעט ניירות טישו. כוסות עטיפות ונוזלים היכולים להכתים את השטיחים ו/או הרצפה, נבקש לפנותם בגמר הטיפול ישירות לפח המרכזי.
  • המולה בחלל הציבורי פוגעת בפרטיות ומפריעה לעבודה. אנא הקפידו להזמין מטופלים/ לקוחות במדויק למועד הפגישה, והימנעו מיצירה או עידוד המתנה בחלל הציבורי.
  • חדר שדלתו סגורה ואינו מוזמן במערכת ייפתח לוודא שלא הותירו דלת סגורה בטעות. שהות כזו בחדר במועד שלא הזמנת (גם לבד) ואפילו לזמן קצר ביותר תחויב בשעת שימוש מלאה, אנא הימנעו מכך.
  • אין החלפת חדרים או גלישה בזמן שימוש ללא הזמנת החדר מראש, שימו לב: הזמנת חדר יכולה להתבצע רק לפני תחילת השעה אותה את/ה מעוניינים להזמין.
  • ניהול שיחות טלפון או כל פעילות אחרת, מהמרחב הציבורי, או מהחדרים שלא במסגרת השעה המוזמנת לך ובדלת סגורה, מפריעה ואסורה אנא הימנעו מכך.
  • הינך מתבקש לדווח על כל נזק או תקלה בהן נתקלת, למנהלת המקום: מיטל גשינסקי בטלפון מספר 0507708663.
  • אם באופן חריג ולא מקובל, לא פינו לך את החדר במועד. יש לדפוק על הדלת ולבקש בנימוס שיפנו. הפינוי יעשה במיידי ויש לעדכן באירוע את מנהל המקום, הגב' מיטל גשינסקי, מיד בגמר זמן ההזמנה שלך.
  • מלבד כיסא או כורסא שניתן להוסיף לחדר, אין לשנות את ההצבה הבסיסית בחדר בשום צורה. במידה והכנסת כיסא נוסף יש לפנותו בגמר השימוש ולשמור על מבנה ההצבה המקורי, לטובת המטפל הבא.
 1. הצהרות מקבל הרשות
  • על המזמין האחריות הבלעדית בקשר עם כל שירות המסופק על ידי ללקוחותיו. המזמין ידאג להפעיל ביטוח אחריות מקצועית מתאים לעיסוקו כנהוג וכמקובל בתחום פעילותו.
  • המזמין יבדוק את מיקום החדר ומצבו, ומצהיר כי הוא תקין ומתאים למטרותיו וצרכיו.
  • מובהר כי אין בין המזמין ובין החברה כל קשר מקצועי ו/או יחסי עובד מעביד וכל יחסי עם החברה מתמצים לזכות השימוש המוענקת למזמין על פי הסכם זה.
  • המזמין מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת פגיעה בבטיחות ונוחיות הציבור, לרבות במקבלי רשות אחרים ולקוחותיהם, ומחזיקים/משתמשים נוספים בחברה.
 1. אי קיום יחסי עובד-מעביד ואחריותו המקצועית של מקבל השירות
  • מוסכם ומובהר בזאת, כי מקבל הרשות הינו האחראי הבלעדי לכל עובדיו ו/או מעסיקיו ו/או לקוחותיו וכי בינו, בינם ובין החברה לא נקשרו כל קשרי עובד ומעביד ואין מקבל הרשות ו/או מועסקיו, זכאים לקבל מהחברה כל תשלום ו/או תמורה ו/או זכויות כלשה, על פי כל דין או נוהג, המגיעים לעובד מאת מעבידו.
 • מקבל הרשות אחראי לבטח את חשבונו, את עצמו ופעילותו, בביטוח אחריות מקצועית, וביטוח צד ג' בגין כל נזק או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מעבודתו המקצועית. היה ולא דאג לביטוח כאמור, הוא לוקח על עצמו את כל הסיכונים הנובעים מהחלטתו, והוא מצהיר כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באחריות מקצועית כלשהי כלפי מקבל הרשות ו/או מטופליו ו/או לקוחותיו.
 • היה ותחויב החברה כלפי מי מאלו הנזכרים בסעיף 5 לעיל בתשלום כלשהו הנובע מיחסי עובד/מעביד ו/או מפעולה ו/או פעילות מקצועית כלשהי שנקט מקבל הרשות או מי מטעמו, ישפה ויפצה מקבל הרשות את החברה בכל סכום בו תחויב החברה ו/או מי מעובדיה בתוספת הוצאות ישירות ועקיפות שיגרמו לה.
 1. הימנעות מפעולה במעשה ו/או במחדל

מוסכם כי אי תגובה  ו/או הימנעות מנקיטת פעולה כלשהי ו/או מתן אורכה כלשהי, לא ייחשבו ולא יתפרשו כוויתור מצד החברה ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם מקבל הרשות.

 1. כתובות והודעות

הודעות שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות המצוינות בהסכם זה ו/או במייל לכתובת המייל שמסרת לחברה בעת ההצטרפות לשירות, ייחשבו כמכתב שהגיע לתעודתו תוך 72 שעות לאחר מסירתו לבית הדואר כדבר דואר רשום אף אם יוחזר לשולחו מכל סיבה שהיא ו/או לא יגיע לתעודתו ותוך 24 שעות מרגע שנשלחו במייל במידה ולא התקבלה הודעת שגיאה לגבי משלוח המייל.

 1. שונות
  • אופי ההסכם. על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה, מוסכם בינינו כי יחסינו אינם יחסי משכיר-שוכר, וכי הסכם זה לא יפורש, בשום אופן, כמעניק לכם או לכל מנוי אחר שום צורה של בעלות, זיקת הנאה, שעבוד, חזקה או זכויות קשורות בעסקינו, בבניין או בכל חפץ הנמצא בבניין. הסכם זה אינו יוצר זכות שכירות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין.
  • הסכם זה אינו יוצר יחסי אמון או שליחות, שותפות או מיזם משותף. חל איסור על מי מהצדדים להציג מצג שווא בנוגע ליחסים בינינו.
  • הדין החל. על הסכם זה חלים דיני מדינת ישראל, מבלי ששום עיקרון ברירת דינים יוכל לגרום להחלת דיני כל סמכות שיפוט אחרת על ההסכם. כל תביעה או הליך יידונו בפני בתי המשפט המתאימים בישראל במחוז חיפה, אשר יהיו סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכל מחלוקת על פי הסכם זה.
  • עצמאות ההוראות. כל הוראה בהסכם זה תיחשב עצמאית. במידה שהוראה כלשהי בהסכם זה תתברר כבלתי מותרת, ייחשב ההסכם כאילו תוקן במידה המינימאלית הדרושה על מנת שיהיה תוקף על פי חוק.
  • כותרות. כותרות הסכם זה נועדו לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו למתן פרשנות לשום הוראה בו.

 

התחייבות וחתימת הצדדים

הסכם זה, לרבות פרטי המנוי, רשימת המנויים ואמצעי תשלום וההרשאה, ייכנסו לתוקף בעת חתימתם על ידי שני הצדדים.

בחתימתכם על הסכם זה, הנכם מצהירים כי אתם מוסמכים לחתום על הסכם זה בשם החברה ולשאת בהתחייבויות המפורטות בהסכם זה בשם החברה ואתם מסכימים לתנאים המפורטים בהסכם זה.

שם מקבל הרשות:_____________________

מרח' ______________________________

ח.פ/ת.ז:____________________________

                      _________________                                               __________________

                        מקבל הרשות                                                                  שם החברה